Kathe Kollwitz (1867-1945).

Leia A palmada não educa

Anúncios